เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนคูณ

นางคูณ เครือศรี (แม่ฟ้า)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 นางคูณ เครือศรี

 บ้านเลขที่ 216 หมู่ 16 ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 โทร. 093-3851894

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail :

 Line ID :

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. เลขที่ 632-2-69499-1

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ 
ผักอินทรีย์
มะพร้าว 
กล้วย
หน่อไม้
ข้าวไรเบอรี่ กข.15

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

ข้าวแดะงา
ข้าวบรรจุถุง 1 กก. ข้าวมะลิ15
อาหารพื้นบ้าน 
เครื่องจักรสาน 

กระติบข้าวเหนียว รูปแบบต่างๆ

klogoQR3

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนแม่คูณ 216 หมู่ 16 ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 
2.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
3.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง
4.งานออกบูชของกลุ่ม

.

เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

View the embedded image gallery online at: http://farm.khaowongshop.com/farm/sog/81-phakun#sigFreeId5103a2280a
การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด   38 ไร่ แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 30 ไร่

78.9%

2.ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 3 ไร่ - พืชผัก 3 ไร่ (หลังทำนา)- ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน 300 ต้น  2 ไร่ 

15.8%

3 สระน้ำ 1 ไร่

2.6%

4 ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  1 ไร่

2.6%

 

 gibig  
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวเหนียวเขาวง

มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี GAP

(หมดอายุ 2562)

 

 ข้าวแดะงามีมาตั้งแต่สมัยประมาณ 200 กว่าปี เพราะเกิดมาก็ พ่อ-แม่ก็ทำข้าวแดะงาให้กินมาตั้งแต่เด็ก คุณยายเล่าให้ฟังว่า ข้าวแดะงามีมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่คนผู้ไทนั้นอพยพมาจากเมืองบกเมืองวังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งถิ่นฐานอยู่จังหวัดนครพนม บ้านดินแฮ้ แล้วอพยบลงมาจากเทือกเขาภูพาน คนผู้ไทชอบอยู่ตามภูเขา ที่ลุ่มราบและมีวังน้ำ มาตั้งถิ่นฐานอยู่วังคำ ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร และเลี้ยงสัตว์ อยู่แบบพอเพียงช่วยตนเอง เครื่องนุ่งห่มทอเอง มีสวนฝ้าย พริก ฟักแฟง แตงกวา ปลูกทุกอย่างที่กินได้ และปลูกงา ปลูกปอ ปลูกป่าน เพราคนผู้ไทชอบอยู่ตามเขาในสมัยโบราณจึงเรียกว่า ภูไท งาเป็นพืชที่ปลูกง่าย เพราะสมัยโบราณอาหารว่างของชาวผู้ไท คือ ข้าวแดะงา และข้าวจี่ พอถึงฤดูหนาวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ตื่นชาวพ่ิแม่จะก่อไฟผิง เพื่อให้ลูกได้ผิงให้ความอบอุ่น เพราะสมัยนั้นเสื้อกันหนาวยังขาดแคลน ช่วงเช้าพ่อแม่จะทำข้าวแดะงาให้ลูกกิน พร้อมกับผิงไฟ เพราะมันงาจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย นอกจากเอาไปเป็นข้าวแดะงาแล้วยังเอานำงาไปทาผมทำให้ผมดำ ทาผิวแขนขากันแตกในฤดูหนาวประโยชน์เยอะแยะ

SAM 1430

นิทาน/เรื่องเล่าเกี่ยวกับข้าวแดะงา..........มีลูกเขย คนหนึ่งไปไถนาจนถึงใกล้เที่ยงก็ยังไม่ปลดไถ พ่อตาก็เลยสงสัยว่า..ลูกเขยคนนี้ขยัยจริงๆ จะเที่ยงก็ไม่ปลดไถไม่หิวข้าวหรืออย่างไร แท้ที่จริงแล้วลูกเขยได้กินข้าวแดะงาที่เมียทำไว้ให้กินรองท้องก็เลยไม่หิวไถนาจนแล้วเสร็จจนเป็นที่ชมเชยของพ่อตา .........สมัยสงครามก็เช่นเดียวกันภรรยานักรับก่อนออกสงครามก็ทำข้าวแดะงาให้สามี พกติดตัวไปรบ เพราะข้าวแดะงาจะไม่บูดอยู่ได้ 7 วัน ปัจจุบันมีการเอางา และถั่วมาทำประกอบหลายอย่างเพื่อให้มีพลังคุณค่าทางอาหารมากขึ้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • คณะกรรมการกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง
  • คณะกรรมการตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

ความสามารถพิเศษ

  • พัฒนาการผลิตข้าวแดะงา

 

1.อบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่2. อบรมข้าว : กรมการข้าว3. อบรมการแปรรูปข้าว4. อบรมพัฒนาที่ดี  กรมพัฒนาที่ดีน5. อบรมที่ศูนย์ภูพาน
216 หมู่ 16 ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
From Address:
 

Comments   

Elaine
0 # Elaine 2560-10-25 14:56
I think your page needs some fresh articles. Writing manually takes
a lot of time, but there is tool for this time consuming task, search for;
Ssundee advices unlimited content for any blog

Feel free to surf to my webpage; Skye04
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }