เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนคัดทจันทร์

สวนคัดทจันทร์

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 สวนแม่ครีม

 บ้านเลขที่ 205    ม.5 บ.ดอนฮูฮา   ตำบลสงเปลือย   อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 โทร. 092-4343361

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Line ID : 

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร เลขที่ 016322681843

 รายการ

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ 
 
 
 

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

อาหารพื้นบ้าน
 
 
 

 

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนแม่ครีม 205  ม.5 บ.ดอนฮูฮา  ตำบลสงเปลือย    อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 

 

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

View the embedded image gallery online at: http://farm.khaowongshop.com/farm/sog/114-cut2#sigFreeId7e4302746e
การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 7  ไร่  แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 5 ไร่

70%

2.ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรผสามผสาน  ไร่ - พืชผัก  ไร่- ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน  ต้น   ไร่ 

0%

3 สระน้ำ  1ไร่

15%

4 ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  1 ไร่

15%

 

 gibig  
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวเหนียวเขาวง มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี GAP

 

แต่ก่อนทำนาอย่างเดียว เมื่อได้เข้าโครงการฮักแพงแบ่งปัน จึงได้ปรับเปลี่ยนวแนวคิดเป็นการทำเกษตรผสมผสาน

เกษตรกร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง

ความสามารถพิเศษ

  •  สานกระติบ

1.อบรมเกษตร
205 ม.5  ต.สงเปลือย  อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
From Address:
 
 

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }