เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนแม่ตุ่ม (กาฬสินธุ์ วิลาศรี)

 88

นางกาฬสินธุ์ วิลาศรี (แม่ตุ่ม)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 นางกาฬสินธุ์ วิลาศรี

 บ้านเลขที่ 58 หมู่ 4 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

 โทร. 08-56075576 และ 08-01507876

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail :

 Line ID :

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร เลขที่

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR codeqrcode tum

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

ไส้กรอกหมู
แหนมหมู 
ผ้าฝ้ายย้อมคราม-ผ้าไหม

  

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนแม่ตุ่ม 58 หมู่ 4 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 
2.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
3.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

View the embedded image gallery online at: http://farm.khaowongshop.com/farm/naku/tum#sigFreeIddc487c7237
การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด    ไร่   งาน แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 

2.ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ - พืชผัก- พืชไร่- ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน................ต้น - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ไร่

3 สระน้ำ 

4 ที่อยู่อาศัย 

 

 gibig
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวเหนียวเขาวง

 

  IMG 0390

1.อบรมการพัฒนาดิน
From Address:
 

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }