เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนข้าวคุณวิเศษ

นายวิเศษ คำไชโย (ข้าวคุณวิเศษ)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท 4.0

 นายวิเศษ คำไชโย

 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสำราญ บ้านเลขที่ 191 ม.9 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

 โทร. 099-4727007, 089-8432241

 เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Line ID : 0994727007

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  981-5-16525-9

"พลิกฟื้นผืนดินปลูกข้าว" (วิเศษ คำไชโย)

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code 

 

 

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

 ข้าวบรรจุถุง 1 กิโลกรัม(ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์)

 

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสำราญ บ้านเลขที่ 191 ม.9 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 (เปิดทุกวัน) 
2.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
3.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

 1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
 2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

    

การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด  21  ไร่ แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 14 ไร่                                         

66 %

2.ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรผสามผสาน 1 ไร่  - ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน 1000 ต้น  2 ไร่

14%

3 สระน้ำ 2 ไร่                                                    

9%

4 ที่อยู่อาศัย  เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  2 ไร่

11%

 

  

         นายวิเศษ คำไชโย เดิมเคยทำงานเป็นหัวหน้าสายตรวจ รปภ. แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ภายหลังเจอปัญหาความยุ่งยากในชีวิต จึงกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความเป็นผู้มีดนตรีในหัวใจจึงก่อตั้งวงดนตรีหมอลำเรื่องต่อกลอน คณะซุปเปอร์ดวงวิเศษ โดยมีตนเองเป็นหัวหน้าวงมีสามาชิกในวงถึงกว่า 100 ชีวิต ชิวิตแสงสีเสียงของนายวิเศษเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด เมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยการนำวงดนตรีหมอลำเข้าประกวดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนั้นเอง ตลาดระยะเวลา 10 ปี บนเส้นทางบันเทิงของนายวิเศษกลับไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเลย มีแต่ความวุ่นวาย ยุ่งยากลำบากใจ และชีวิตต้องเสี่ยงตายอยู่หลายครั้ง สุดท้ายต้องพักวงดตตรีลง พร้อมกับหนี้สินจำนวนมากทั้ที่กู้ ธกส. มาใช้จ่ายระหว่างดูแลวงดนตรีนับล้านบาท นายวิเศษใช้ความอดทนตรกตรำทำงานใช้หนี้ หร้อมกับร่ำเรียต่อจนจบปริญญาตรีจนกระทั้งสำเร็จการศึกษามาทำงานที่โรงพยาบาลเขาวงได้เพียว 3 ปี ก็ต้องลาออกเนื่องจากรายได้ไม่พอต่อหนี้สินและการเลี้ยงชีพ

หันหลังให้โลกมายา.....ยึดหลักธรรมเข้าหาความพอเพียงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงของนายวิเศษ เมื่อปี พ.ศ.2549 เกษตรอำเภอเขาวง ได้รับงบประมาณโครงการขุดสระนำประจำไร่นาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งนายวิเศษเองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และในปี พ.ศ.2550 จึงเข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯภูพาน พร้อกับได้รับการสนับสนุนทั้งความรู้ และปัจจัยการผลิต และนั้นคือจุดเริ่มต้นให้วิเศษ ได้เริ่มต้นมุ่งมั่นอย่างจริงจัง

นายวิเศษ ได้มั่งมั่นพร้อมกับเรียนรู้ศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆ จนกระทั้งปี พ.ศ.2552 ได้เดินทางไปอบรมที่ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเอง ภาษี จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เกิดช่องทางในการเดินตามรอยในหลวง โดยใช้ความสามารถด้านการเป็นผู้นำของตนเองและความเป็นผู้มีจิตอาสา คิดรวมตัวก่อตั้ง "กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง" โดยมีตนเองเป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มถึง 720 ราย โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมที่ปรับแปลี่ยนวิธีคิดที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ พึ่งตนเอง, พึ่งกันเอง, สร้างภาคีเครือข่าย และองคฺ์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร ปัจจุบัน นายวิเศษ คำไชโย  ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบลคุ้มเก่า

 • ประธานสหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง จำกัด
 • ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง
 • ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสำราญตำบลคุ้มเก่า
 • คณะกรรมการตรวจรับรองข้าว GI อำเภอเขาวง
 • ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 มูลนิธิชัยพัฒนา

   

นายวิเศษ ได้นำความรู้ความสามารถมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสมาชิก ทำให้มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครับในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ถึงไม่ได้มีมากมายเหมือนที่เคยเป็นมา แต่นายวิเศษก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตที่ปราศจากความวุ่นวาย และชีวิตที่ต้องเสี่ยงตายเหมือนเมื่อคราวที่ใช้ชีวิตเมื่อคราวที่ใช้ชีวิตกับแสง สี เสียง อีกต่อไป

ความสามารถพิเศษ

 • สามารถเล่นดนตรีพื้นเมือง เช่น โปงลางได้ เป็นต้น
 • หมอลำ และมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าคณะหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์
 • วิทยากร ข้าว

แหล่งที่มา : หนังสือ 40 ตัวอย่างความสำเร็จ : เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) 

 - เกียรติบัตรรางวัลเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรฯ งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔- การทำงานเชิงบูรณาการระดับดีเยี่ยมแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔- ผ่านหลักสูตรชาวนาชั้นนำ ( SMART FARMER) กรมการข้าวมหาลัยเกษตรศาสตร์- อบรมหลักสูตรศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว- ผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร- ผ่านการอบรมหลักสูตรครู ก จากศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์- เกียรติบัตรรางวัลเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรฯ งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔- จัดทำระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ระบบ QR code ข้าวเหนียวเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์

bka01  40sp01  bkb 

บ้านเลขที่ 191 ม.9 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
From Address:
 

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }