เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนณัฐธันยา

นายณัฐธันยา เครือสวัสดิ์ (ณัฐ)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 นายณัฐธันยา เครือสวัสดิ์

 บ้านเลขที่ 20 ม.5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 โทร. 095-6959085

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Line ID : Nott.1986.

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-5-59523-3

 รายการตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ 16 ณัฐธันยา เครือสวัสดิ์ คืนถื่นฟื้นเกษตรอินทรีย์

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ 
ผักอินทรีย์  เช่น
-พริก
-มะเขือ  เป็นต้น

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

ส้มตำ และตำต่างๆ
อาหารพื้นบ้าน 
พริกแห้ง 
ผ้าห่มทอมือ

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนณัฐธันยา 20 ม.5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 
2.ตลาดเทศบาลตำบลกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
3.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
4.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

View the embedded image gallery online at: http://farm.khaowongshop.com/farm/kudp/83-ad#sigFreeId7e4302746e
การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 12  ไร่  แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 6 ไร่

50%

2.ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรผสามผสาน 3 ไร่ - พืชผัก 1 ไร่- ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน 300 ต้น  2 ไร่ 

25%

3 สระน้ำ 1 ไร่

8.3%

4 ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  2 ไร่

16.7%

 

 gibig  
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวเหนียวเขาวง มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี GAP

 

 บัณฑิตคืนถิ่น มาสืบถอดการทำเกษตรจากพ่อแม่ โดยปี 2557 เมื่อจบการศึกษา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ก็กลับบ้านคืนถิ่นทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • เหรัญญิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง
  • คณะกรรมการตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

ความสามารถพิเศษ

  • รำไทย
  • บายศรี
  • พิธีกร

 

1.อบรมตลาดเฉพาะ : กรมการข้าว2. อบรมตลาดเฉพาะ : กรมการข้าว ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
20 ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
From Address:
 
 

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }