เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนป้าลี

 

(นายพูลศักดิ์ -นางศุภาพิชญ์ พันลำ) (ป้าลี)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 นายพูลศักดิ์ พันลำ และ นางศุภาพิชญ์ พันลำ

 บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 โทร. 091 370 8865

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail :

 Line ID :

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร เลขที่

 การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code

 

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ผักอินทรีย์

กล้วย

ไข่ไก่

ปลา

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนป้าลี 58 หมู่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 
2.ตลาดเทศบาลตำบลกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
3.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
4.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง

      

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation

View the embedded image gallery online at: http://farm.khaowongshop.com/farm/kudp/73-pali#sigFreeIdd7d3d61464
การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด    ไร่   งาน แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 

2.ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ - พืชผัก- พืชไร่- ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน................ต้น - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ไร่

3 สระน้ำ 

4 ที่อยู่อาศัย 

 

 gibig
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวเหนียวเขาวง
มาตรฐานการเกษตรที่ดี GAP

 

เมื่อช่วงปี 2527-2530 นางศุภาพิชญ์ พันลำ ทำงานบริษัทที่กรุงเทพฯ เห็นความไม่ยั่งยืน และความลำบากของลูกจ้างที่ต้องทำงานหนัก ถ้าเราทำงานให้เขาไม่ได้เขาก็ไม่จ้างเรา เมื่อปี 2530 จึงตัดสินใจกลับบ้านทำนาอย่างเดียว เพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆ เลยต้องทำนาแบบใช้สารเคมี พอได้ผลผลิตมาขายข้าวก็ราคาถูก รายจ่ายมากกว่ารายได้ เมื่อปี 2540 หลังจากได้ไปอบรมที่ศูนย์การศึกษาภูพานฯ ก็ได้เริ่มขุดสระน้ำโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง ได้เริ่มทำเกษตรพอเพียง ทำอย่างไรจึงจะพอเพียง เกษตรผสมผสานหลังจากการทำนา พอหน้าหนาวก็ปลูกผักขาย ปลูกไม้ผล มะพร้าว มะม่วง ลำใย ลิ้นจี่ ปลูกไผ่เลี้ยง ปลูกหวาย และกลัวยเป็นต้น โดยที่ในช่วงปี 2540-2550 ก็ดำเนินการทำเกษตรปลอดสาร และเมื่อปี 2550- ปัจจุบัน ทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ทำเกษตรผสมผสานทุกอย่างเกื้อกูลกัน จนปัจจุบันก็มีชีวิตแบบพออยู่พอกินIMG 6123

สวนป้าลี 58 หมู่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
From Address:
 

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }