เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนเพาะชม

นางทับทิม เพาะชม (แม่ติง) และ นายสมใจคิด เพาะชม

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

 นางทับทิม เพาะชม (ต๋อย)

 บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

 โทร. 080-0128441 หรือ 095-8607241

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail : 

 Line ID : 

โอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารกรุงไทย  เลขที่  981-4-16059-8

 ข่าวพลเมือง วิจัยข้าวเหนียวเขาวง (ทับทิม เพาะชม)

การตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code 

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์
ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์
  เมล็ดพันธุ์ข้าว


สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

อาหารพื้นบ้าน  

  

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนเพาะชม  หมู่ 6 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 (เปิดทุกวัน) 
2.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
3.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง
4. ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง

 

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation  

 

การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 29ไร่ แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว 10 ไร่

35%

2.ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรผสามผสาน 5 ไร่ 

  • พืชผัก 1 ไร่
  • ไม้ยืนต้น/ผลไม้ จำนวน 4000 ต้น  4 ไร่ 

17%

3 สระน้ำ 6 ไร่

20%

4 ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  8 ไร่

28%

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP
มาตรฐานข้าว GI ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นางทับทิม เพาะชมเป็นลูกชาวนาตั้งแต่เกิด ในอดีตพ่อแม่พาทำนาทำสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่ยิงทำยิงมีสุขภาพที่แย่ลง รายได้ไม่พอใช้ ผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่ดี จนมาถึงปี 2549 นางทับทิมและสามีก็มีอาการป่วยจากการประกอบอาชีพที่ต้องอยู่กับสารเคมีอันตราย ยิ่งทำเกษตรสารเคมีชีวิตยิ่งแย่ ชิวิตของนางทับทิมและครอบครัวก็ได้พลิกผันมาสู่กระบวนการเกษตรที่ยั่งยืน เมื่อได้มาร่วมกลุ่มเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง หันมาปลูกผัก ปลูกข้าวแบบอินทรีย์  และในปี 2560 ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ แบบแปลงผสมผสาน รายแรกของอำเภอเขาวงความสามารถพิเศษ

  • เพาะพันธุ์กล้าไม้ธรรมชาติ
  • หมอลำ
  • วิทยากร เรื่อง อินทรีย์

  1. เมล็ดพันธุ์ข้าว
  2. การผลิตข้าวอินทรีย์

 สวนเาพะชม 37 หมู่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
From Address:
 
  

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }