เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนเคียงภู

 

นายครองศักดิ์- นางธนัฐชยา ราชลองชัย (นก-แก่น)

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท 

 นายครองศักดิ์ ราชลองชัย หรือ นางธนัฐชยา ราชลองชัย

 บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

 โทร. 081 658 0042 และ 098 585 1320

  เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com

 Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Line ID : 0816580042

โอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 4074589412

ธนาคารกรุงเทพ  เลขที่ 6080312462

qr code paliการตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR code

สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้สดๆ

 ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์
หวาย ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์
ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวจ้าวมะลิพันธุ์ดั่งเดิม
  ข้าวเหนียวดำก่ำน้อย
   ข้าวเหนียวแดง

 

สินค้าแปรรูป/ผลิตภัณฑ์OTOP

น้ำสมุนไพร ข้าวฮางงอก
ผ้าพื้นเมือง  มะพร้าวแก้ว
ขนมขวัญใจเร่เจ๊ น้ำยาล้างจานจากสมุนไพรพื้นบ้าน
ขนมปั้นสิบ สบู่จากสมุนไพรพื้นบ้าน
กระหรี่พัฟ ยาสระผมจากสมุนไพรพื้นบ้าน
ขนมไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าว  

 

เลือกซื้อสินค้าได้ที่

1.สวนเคียงภู 42 หมู่ 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เปิดทุกวัน) 
2.วันอังคาร ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง 
3.วันศุกร์ ตอนเช้า ขายที่ ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง รพ.เขาวง
4. ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง
5. ตลาดสายหยุด อ.กุฉินารายณ์
6. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (เสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน)

   

.
เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง เกษตรธรรมชาติ และเกษตรนิเวศ ซึ่งพัฒนาระบบการผลิตไปสู่เกษตรผสมผสานที่มีที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม ยึดหลักวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไท เพื่อการสร้างคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมผู้ไท  มาตรการ

  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีป้าองกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์(All synthetic chemical inputs are prohibited, including artificial fertilizers, pesticides, and hormones.)
  2. ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค (วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน และให้พืชดูดสารละลายแร่ธาตุเข้าทางรากพืชโดยตรง)(Hydroponic production is prohibited)
 ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม/ Diversity of Plants in Organic Farm
 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ ย/ Soil, Water, and Fertilizer Management
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช/ Prevention and Control of Disease, Insect and Weed
 การป้องกันการปนเปื้อน/ Protection of contamination
 การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา/Handling and Processing ,Storage of Produce and Product
 การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ Packaging and Transportation


View the embedded image gallery online at:
http://farm.khaowongshop.com/farm/kudm/85-kphu#sigFreeId3c457f940b


การจัดการพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ แบ่งเป็น

1 ทำนาข้าว  6 ไร่  (ข้าวเหนียว กข 6, ข้าวจ้าวมะลิพันธุ์ดั่งเดิม, ข้าวเหนียวดำก่ำน้อย, ข้าวเหนียวแดง)

60%

2.ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  2 ไร่ 2 งาน แบ่งเป็น

25%

    - พืชผัก 1 ไร่ (ตระกูลสลัด, หอม, พริก, ตะไคร้)

    - พืชไร่ 2 ไร่ (ไผ่)

    - ไม้ยืนต้น/ผลไม้ 

3 สระน้ำ  1 ไร่

10%

 4 ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น  2 งาน

0.5%

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP

 

นายครองศักดิ์ ราชลองชัย เป็นช่วยพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่เด็ก และเริ่มการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างจริงๆจัง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 

ปัจจุบัน เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ความสามารถพิเศษ

  1. วิทยากรกระบวนการค่ายเด็กและเยาวชน
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอาหาร/ข้าว, น้ำสมุนไพร
  3. การทำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยเบญจคุณ 

  1. อบรมการตลาดเฉพาะ
  2. เมล็ดพันธุ์ข้าว
  3. การผลิตข้าวอินทรีย์
  4. ดูลานเรื่องน้ำไผ่ จ.เชียงใหม่
  5. เกษตรกรรุ่นใหม่

สวนเคียงภู 42 หมู่ 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
From Address:
 

Add comment

กรุณาเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ.....เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

Security code
Refresh

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }