เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

MINI SMART FARMER

MINI SMART FARMER โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฏร์

โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง

โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เทิดด้วยทำ ตอน ข้าวเหนียวเขาวง 03-12-58

เทิดด้วยทำ ตอน ข้าวเหนียวเขาวง..กาฬสินธุ์ | 03-12-58 

รายการตามรอยพระยุคลบาท 28 ต.ค.2559

รายการตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ 16 ณัฐธันยา เครือสวัสดิ์ คืนถื่นฟื้นเกษตรอินทรีย์

QR Code ข้าวเหนียวเขาวง

กาฬสินธุ์พัฒนาระบบ QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }