เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

เกี่ยวกับเรา

 

การจัดการความรู้ชุมชนผู้ไทชาวเขาวง 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธู์

2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดในชุมชน

 

เป้าหมาย

1. เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนมีรหัส QR code เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาด และพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยในอำเภอเขาวง

2. มีฐานความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนับสนุนให้อำเภอเขาวงเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

 

ผู้รับผิดชอบ

1. ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาวง

2. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง

3. ชมรมตลาดสร้างสุข รพ.เขาวง

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }