สวนเพาะชม
แม่ติง(นางทับทิม เพาะชม) เบอร์โทร 080-0128441 หรือ 095-8607241
สวนบิ๊กบุก
พ่อบิ๊ก (นายเดชารัช วาริกุด) โทรศัพท์มือถือ 0610412389
เดชารัช -บังอร วารีกุด
เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
สวนป้าลี
ป้าลี (ศุภาพิชญ์-พูลศักดิ์ พันลำ) โทร. 0913708865
สวนคุณวิเศษ
นายวิเศษ คำไชโย โทร.0994727007
สวนณัฐธันยา
ณัฐธันยา เครือสวัสดิ์ (แอ็ด) โทร. 0956959085
สวนเคียงภู
นายครองศักดิ์ ราชลองชัย โทร.0816580042
ตลาดสีเขียว รพ.เขาวง
ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง เปิดทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 7.00-13.00 น. ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง

เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

กลุ่มเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง ....มุ่งสู่.. "เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท" จังหวัดกาฬสินธุ์

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }